Čierne skrinky

PC REVUE - Test kamier DOD LS300W a JOBO CarCam 720P

Recenzia a test kamier - DOD LS300W a JOBO CarCam 720P od magazínu PC RE­VUE. Verdikt - obid­ve tes­to­va­né auto­ka­me­ry pos­ky­tu­jú dos­ta­toč­nú kva­li­tu zá­zna­mu na bež­né pou­ží­va­nie, no prak­tic­ky troj­ná­sob­ná ce­na ka­me­ry DOD je vy­vá­že­ná vy­ni­ka­jú­cou kva­li­tou zá­zna­mu. Pou­ží­va­teľ tak mô­že pod­ľa vlas­tných pre­fe­ren­cií up­red­nos­tniť níz­ku ce­nu ka­me­ry JO­BO Car­Cam 720P ale­bo špič­ko­vú kva­li­tu zá­zna­mu DOD LS300W.

PC REVUE - Test kamier DOD LS300W a JOBO CarCam 720P